Overslaan en naar de inhoud gaan

Wedstrijdreglement bis 2021

Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bisbeurs-wedstrijd van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9052 Zwijnaarde, Tramstraat 59 - 0807.742.160. De wedstrijdvoorwaarden zijn te raadplegen op https://oostvlaanderen.confederatiebouw.be.
 2. Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen daardoor op enige wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden en staking of wijziging van de wedstrijd zal door Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen bekend worden gemaakt via de actiewebsite. De wedstrijdvoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
 3. Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten. Voorts kan Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen een deelname opschorten of annuleren in gevallen van verdacht gedrag. Onder ‘verdacht gedrag’ wordt verstaan (niet-limitatieve opsomming): poging tot omzeiling van het wedstrijdreglement, een verveelvoudiging van accounts, het opzetten van een geautomatiseerd antwoorden systeem, de verbinding van meerdere personen en verschillende informatiesystemen op basis van dezelfde identificatie/geregistreerd profiel, een poging om toegang te krijgen tot de servers, enz.
 Deelname
 1. Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel op de bisbeurs, die plaatsvindt van 2 oktober 2021 tot en met 10 oktober 2021 in Flanders Expo Gent en is gratis en toegankelijk voor alle leden en niet-leden van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen. De deelnemers zijn daarenboven niet verplicht om zich in te schrijven bij Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen. De deelnemers moeten een btw-nummer met een bouwactiviteit hebben.
 2. Medewerkers van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de wedstrijd alsook hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen, komen niet in aanmerking voor een prijs.
 3. Deze wedstrijd speelt zich enkel af op het Belgisch grondgebied. Deze wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon die woonachtig is in België en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.
 4. Deelname is gelimiteerd. Een persoon kan slechts één keer deelnemen per btw-nummer.
 5. Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de wedstrijdvoorwaarden zoals in dit document beschreven.
 6. De deelname aan deze wedstrijd is voorbehouden aan personen die meerderjarig zijn (18 jaar of ouder).
Wedstrijd
 1. De wedstrijd loopt van 02 oktober 2021 10u00 tot en met 10 oktober 2021 23u00. Inzendingen na deze data zullen niet meer in acht worden genomen.
 2. Om deel te nemen aan deze wedstrijd, moeten de deelnemers op de bisbeurs, die plaatsvindt van 2 oktober 2021 tot 10 oktober 2021 op de beursstand van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen het wedstrijdformulier invullen en een antwoord geven op volgende schiftingsvraag ‘Hoeveel leden telt Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen op 1 oktober 2021? (Confederatie Bouw telt er zo’n 16.000)’. 
 3. Uit de deelnemers die rechtsgeldig ingeschreven zijn, zal één winnaar worden aangeduid door een jury van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen medewerkers. De deelnemer die het dichtst bij het correcte aantal zit, wint de wedstrijd. Indien een ex aequo is, wordt uit deze deelnemers met een onschuldige hand een winnaar gekozen. Het tijdstip of de dag van deelname zal geen invloed hebben op de keuze van de winnaar.
 4. De winnaar wordt uiterlijk 31 oktober 2021 via e-mail gecontacteerd.
 5. De winnaar zal verzocht worden zijn/haar volledige naam/adres/woonplaats gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van het versturen van de prijs.
 6. De prijs wordt uiterlijk 31 november 2021 per post verzonden naar het door de deelnemer opgegeven adres. Uitsluitend de winnaar krijgt bericht over de uitslag.
 7. Er wordt maximum 1 prijs toegekend.
Prijzen
 1. In deze wedstrijd wordt volgende prijs toegekend: de winnaar krijgt een iPad Pro 11-inch (2e generatie) Wi-Fi 128GB - Spacegrijs, ter waarde van € 899,00. 
 2. De prijzen kunnen niet worden omgewisseld noch worden omgezet in speciën of natura.
 3. In geval van poging tot fraude of vals spelen, heeft Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen de mogelijkheid om de prijs, die krachtens deze wedstrijd wordt toegekend, opnieuw in het spel te brengen. De winnaar kan dan geen aanspraak meer maken op enige winst van welk type en welke aard dan ook.
 4. De werkelijke hoogte van de door ons vooraf vastgestelde bedragen van de prijzen in deze wedstrijd zal afhangen van het daadwerkelijk benodigde bedrag om de winnende prijs te verwezenlijken. Er zal geen compensatie plaatsvinden naar de deelnemer toe indien blijkt dat de uiteindelijke werkelijke waarde van de prijs lager blijkt te liggen dan het door ons initieel aangegeven bedrag.
 5. Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen draagt zorg voor de afdracht en betaling van eventueel verschuldigde kansspelbelasting over de waarde van de uit te keren prijs.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Privacy
 1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
 2. De deelnemers zijn akkoord dat (persoons-) gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze wedstrijd worden opgeslagen en verwerkt door Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen met inachtneming van de privacyverklaring van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, zoals vermeld op https://oostvlaanderen.confederatiebouw.be/nl.
 3. De door de deelnemer in verband met de wedstrijd aan Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand dat verwerkt zal worden conform de bepalingen van de geldende wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. Dit bestand zal door Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen enkel gebruikt worden in het kader van huidige wedstrijd. Deelnemers hebben het recht tot inzage, verbetering of schrapping van deze gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door contact op te nemen met de hieronder vermelde consumentenservice. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de wedstrijd aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der deelnemers kan worden opgenomen.
Aansprakelijkheid
 1. Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de wedstrijd website of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen.
 2. Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de wedstrijd. Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de wedstrijd, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
 3. Deze wedstrijd is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund, beheerd door of verbonden met bisbeurs. Door deel te nemen aanvaard je dat dat je informatie levert aan Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en niet aan bisbeurs, zodat Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen je kan contacteren binnen het kader van de wedstrijd. Door deel te nemen aan de wedstrijd zie je eveneens onherroepelijk af van gerechtelijke stappen ten opzichte van bisbeurs.
 4. Deze wedstrijd is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund, beheerd door of verbonden met Apple. Door deel te nemen aanvaard je dat dat je informatie levert aan Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en niet aan Apple, zodat Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen je kan contacteren binnen het kader van de wedstrijd. Door deel te nemen aan de wedstrijd zie je eveneens onherroepelijk af van gerechtelijke stappen ten opzichte van Apple.
Slotbepalingen
 1. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de wedstrijd website zijn eigendom van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen. Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen.
 2. Deze wedstrijd is onderworpen aan het Belgisch recht. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de wedstrijdvoorwaarden of de (deelname aan de) wedstrijd worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel.
 3. Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de wedstrijd of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen:

De consumentenservice behandelt uw vragen en klachten zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/klacht en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per e-mail) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.


Vastgesteld op 06/09/2021